E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Nabór wniosków w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O UDZIELENIE POMOCY W RAMACH KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (KFS)

 

Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców obejmujących:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
 • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem;
 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS

 

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do potrzeb zmieniającej się gospodarki.

 

TERMIN NABORU WNIOSKÓW OD DNIA 13.07.2017r. do 14.07.2017r.

 

Priorytety Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2017 roku

 

1.       Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;

Wnioskodawca musi posiadać przypisany dla przeważającego rodzaju prowadzonej przez siebie działalności kod PKD 2007:

W przypadku sektora przetwórstwa przemysłowego (sekcji C w nomenklaturze PKD) są to kody PKD zaczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

 • 10 – produkcja artykułów spożywczych
 • 11 – produkcja napojów
 • 12 -  produkcja wyrobów tytoniowych
 • 13 - produkcja wyrobów tekstylnych
 • 14 – produkcja odzieży
 • 15 – produkcja skór i wyrobów ze skór wyprawionych
 • 16 – produkcja wyrobów z drewna oraz korka, z wyłączeniem mebli; produkcji wyrobów ze słomy i materiałów używanych do wyplatania
 • 17 – produkcja papieru i wyrobów z papieru
 • 18 – poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji
 • 19 – wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
 • 20 – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych
 • 21 – produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych
 • 22 – produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych
 • 23 – produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych
 • 24- produkcja metali
 • 25 – produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń
 • 26 – produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych
 • 27 – produkcja urządzeń elektrycznych
 • 28 – produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana
 • 29 – produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli
 • 30 – produkcja pozostałego sprzętu transportowego
 • 31- produkcja mebli
 • 32- pozostała produkcja wyrobów
 • 33- naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń

W przypadku sektora transportowego i gospodarki magazynowej (sekcja H w nomenklaturze PKD) są to kody PKD rozpoczynające się od następujących liczb, odpowiednio:

 • 49 – transport lądowy oraz transport rurociągowy
 • 50 – transport wodny
 • 51 – transport lotniczy
 • 52 – magazynowanie i działalność wspomagająca transport
 • 53 działalność pocztowa i kurierska   

W przypadku sektora opieki zdrowotnej i pomocy społecznej  sekcja Q w nomenklaturze PKD) są to kody PKD dla przeważającego rodzaju działalności zaczynające się od następujących liczb:

 • 86 – opieka zdrowotna
 • 87 - pomoc społeczna z zakwaterowaniem
 • 88 - pomoc społeczna bez zakwaterowania

2.       Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;

 

Wnioskodawca musi udowodnić, że wnioskowana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie powiatu radzyńskiego w oparciu o „Barometr zawodów”2017

https://barometrzawodow.pl/

 

3.       Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

 

Składany wniosek musi mieścić się w obszarze przynajmniej jednego z w/w priorytetów.

 

Elementy brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków

Zgodnie z § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2016 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2016 r., poz. 2155), przy rozpatrywaniu wniosków  starosta  uwzględnia:

 

1)    zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

 

2)    zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

 

3)    koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 

4)    posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 

5)    w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 

6)    plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 

7)    możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust 2k i 2 m Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065).

 

Wniosek wraz załącznikami dostępny jest w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.praca.radzyn.pl (zakładka: Pracodawcy i przedsiębiorcy).

 

UWAGA

W przypadku niedołączenia załączników, wymaganych zgodnie z § 5 ust 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r., poz. 639 z późn. zm.), wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Podstawa prawna:

1)       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dz. U. z 2014r. poz. 639 z późn. zm.)

2)       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 nr 251 poz. 1885 z późn. zm.).

Aktualność dodana przez: Nina Marzec - Muniowska (2017-07-03 11:00:33)
Data wydarzenia : 2017-07-03
Data publikacji : 2017-07-03

Pliki do pobrania

Typ Nazwa pliku Dodano Rozmiar
Dokument docx Wniosek o przyznanie środków z KFS 2017-07-03 115.87kB POBIERZ

Fotokod (QR Code) - zapisz adres strony w komórce

QR CODE Jeśli posiadasz w swoim telefonie aplikację odczytującą Fotokody (kody QR), możesz z łatwością zapisać adres do tej strony. Wystarczy uruchomić aplikację i nakierować aparat na ten kod, a adres strony zostanie wyświetlony w telefonie. Dzięki temu możesz błyskawicznie przesłać link znajomym przez wiadomość SMS, lub zapisać go w telefonie i odwiedzić ją później.

Adres: http://praca.radzyn.pl/wydarzenie/221/nabor-wnioskow-w-ramach-krajowego-funduszu-szkoleniowego