E-Zapytanie Klawisze dostępu
Jesteś tutaj: Strona główna
Portal Funduszy Europejskich Statystyki graficzne

Najnowsze aktualności i wydarzeniaKanał RSS: Wszystkie wydarzenia

 • 2016-09-29

  „START w Przyszłość” – projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

  Do projektu zaprasza się osoby:

  -w wieku 18-29 lat:

  • niskich kwalifikacjach (max. średnie wykształcenie)
  • bierne zawodowo
  • bezrobotne w tym zwłaszcza długotrwale bezrobotne osoby niepełnosprawne nieuczestniczące w kształceniu lub szkoleniu
  • bez doświadczenia zawodowego lub doświad. do 3 mies.
  • z terenów wiejskich
 • 2016-09-22

  „Nowy start” – projekt dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy

  Fundacja „Fundusz Inicjatyw”  zaprasza do udziału w projekcie "Nowy start".

   

   

  Projekt skierowany jest do  osób spełniających łącznie poniższe warunki:

  zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy[1] w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu;

  pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);

  zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;

  zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego

   

 • 2016-09-20

  „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”, „Dobry zawód dla Ciebie”

  „Aktywni i skuteczni na rynku pracy”

  Pro­jekt skie­ro­wany jest do osób bez­ro­bot­nych i bier­nych zawo­dowo z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego w wieku powy­żej  30 r.ż., w tym w szcze­gól­no­ści do:

  -  osób niepełnosprawnych,

  -  osób powy­żej 50 roku życia,

  -  rol­ni­ków i człon­ków ich rodzin pro­wa­dzą­cych indy­wi­du­alne gospo­dar­stwa rolne do wiel­ko­ści 2 ha przeliczeniowych,

  -  dłu­go­trwale bez­ro­bot­nych (osób zare­je­stro­wa­nych w urzę­dzie pracy jako bez­ro­botne nie­prze­rwa­nie przez okres min.12 miesięcy),

  -  bier­nych zawo­dowo (osób, które nie pra­cują i nie są zare­je­stro­wane w urzę­dzie pracy),

  - osób o niskich kwa­li­fi­ka­cjach zawodowych.

   

  „Dobry zawód dla ciebie”

  Skierowany jest do osób w wieku powy­żej 30 r.ż. o niskich kwa­li­fi­ka­cjach zawo­do­wych z terenu woje­wódz­twa lubel­skiego, w tym w szczególności:

  - osoby bez­ro­botne

  - w tym osoby dłu­go­trwale bez­ro­botne

  - osoby bierne zawo­dowo - osoby odcho­dzące z rol­nic­twa

  - osoby z orze­cze­niem o nie­peł­no­spraw­no­ści.

 • 2016-09-19

  „Akcja Aktywizacja YEI" - projekt dla młodzieży

  Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Radzyniu Podlaskim zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Akcja Aktywizacja YEI" osoby w wieku 18-24 lata, w szczególności osoby:

  -  nie uczące się,

  -  niepracujące,

  -  osoby niepełnosprawne.

1 2 3 4
Ważne od: do:
Brak form aktywizacji